Skip to main content
23140 21737 & 6945184205

Δικαστική Αστυνομία: Αιτήσεις για 500 μόνιμες θέσεις!

500 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ

ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη για τη Δικαστική Αστυνομία. Σύμφωνα με την πρώτη προκήρυξη το νεοσύστατο σώμα στελεχώνεται με 500 μόνιμους υπαλλήλους! Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εκδοθέν ΦΕΚ η κατανομή των 500 μόνιμων θέσεων  για το ένστολο προσωπικό στη Δικαστική Αστυνομία έχει ως εξής:

30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας

70 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας

400 θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης!

✅ Κόστος: 28Ε (συμπεριλαμβάνεται e-paravolo + Φ.Π.Α.)

📆 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2023 – 19/10/2023


Κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Ηλικιακό όριο: Σύμφωνα με το ΦΕΚ, “ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το δέκατο ένατο (19ο) έτος. Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο.

Σωματικά προσόντα: Σύμφωνα με το ΦΕΚ “το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Τυπικά προσόντα: Μεταξύ άλλων, το ΦΕΚ ορίζει πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής πρόσθετα τυπικά προσόντα

1) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας (για ΠΕ και ΤΕ)

3) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας (για ΔΕ)

4) Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών: Τόσο για την κατηγορία ΠΕ όσο και για την κατηγορία ΤΕ γίνεται αποδεκτό πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ αντίστοιχα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για την κατηγορία ΔΕ μεταξύ άλλων γίνεται αποδεκτό Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Εξετάσεις: Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, προκειμένου να ερευνηθούν κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και φυσική ικανότητα και καταλληλότητα.

Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των αθλητικών δοκιμασιών. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια). 3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). 4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες παραπέμπονται για ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές.

Αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας!

α) Οι θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας έχουν ως αντικείμενο:

α. την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, β. την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και γ. την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

β) Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους: στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε εισαγγελίες και δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση και σε όποιο δικαστήριο, εντός της οικείας εφετειακής περιφέρειας, κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη.

Αναλαμβάνουμε το Μητρώο σου στο ΑΣΕΠ!

Το μητρώο ΑΣΕΠ συνιστά την ηλεκτρονική ταυτότητα του υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ. Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των απαραίτητων, ανάλογα με την προκήρυξη, δικαιολογητικών, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δύο σταδίων (Α και Β), καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και μοριοδότησης του υποψηφίου! Πρέπει να τονίσουμε πως σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης του μητρώου ΑΣΕΠ είτε η μοριοδότηση είναι ελλιπής και λανθασμένη είτε η αίτηση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη!

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ήδη για τις προκηρύξεις που αφορούν τους υποψήφιους οι οποίοι βρίσκονται στους πίνακες των επιτυχόντων του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμπεριλαμβάνει Α και Β στάδιο μαζί. Με άλλα λόγια συγχρόνως με τη συμπλήρωση της αίτησης γίνεται και η καταχώρηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών. Οπότε, η ορθή και άμεση συμπλήρωση του μητρώου ΑΣΕΠ κρίνεται αναγκαία! Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, δρομολογείται το νέο αυτό σύστημα για όλες τις προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ!


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του Μητρώου ΑΣΕΠ!

✅ Κόστος: 20Ε


Τι καταχωρούμε στο Μητρώο ΑΣΕΠ;

Στο μητρώο ΑΣΕΠ καταχωρούνται όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε προκήρυξη σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ!

Ενδεικτικά καταχωρούνται τα εξής: ΑΔΤ, Τίτλοι Σπουδών όλων των βαθμίδων, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις Η/Υ κ.α., Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Επιμορφώσεις, Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος, Σεμινάρια κ.α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Την ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

Την επικαιροποίηση του φακέλου σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

 

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 – 16.00 στο 2314021737 & 6945184205, καθώς και στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο!

👉 Like και Follow στα Social Media του γραφείου μας για άμεση ενημέρωση!

Facebook: https://bit.ly/kentro-politi_fb

Instagram: https://bit.ly/kentro-politi