Skip to main content
23140 21737 & 6945184205

Α’ Κύκλος Κινητικότητας Υπαλλήλων στο Δημόσιο

News

Κινητικότητα Υπαλλήλων Δημοσίου

Α’ Κύκλος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α ́ Κύκλου έτους 2024 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων, κατ ́ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κάνε την αίτηση μετακίνησης με την ομάδα του kentropoliti.gr

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησή σας στο σύστημα.

Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι και τις 15 Απριλίου

Προς περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται εκ νέου τα εξής:

1. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ ορίζονται στις διατάξεις του άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Για τους ως άνω υπαλλήλους ισχύουν κατ ́ αρχάς οι κάτωθι εξαιρέσεις – ειδικές διατάξεις:

1.1. Αρ. 35 παρ. 1 του Ν. 4735/2020: «Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 (Α ́ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%.».

1.2. Αρ. 30 παρ. 4 του Ν. 5056/2023: «Για δήμους στους οποίους καταργούνται νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το παρόν Μέρος, το ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α ́224) περί κινητικότητας, ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) έως τις 31.12.2026.».

1.3. Αρ. 74 του Ν. 4674/2020: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ». (βλ. αναλυτικά την με ΑΔΑ: 6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.).

1.4. Αρ. 66 του Ν. 4722/2020: «Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή σε κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας».

1.5. Αρ. 36 παρ. 1 του Ν. 4778/2021, όπως ισχύει: «1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι την 31η.12.2023. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του e- Ε.Φ.Κ.Α. προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εξουσιοδότησης, εκδόθηκε η αριθ. 749/5.1.2024 (ΦΕΚ Β ́123/9.1.2024) κοινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρατάθηκε έως 31.12.2024.

1.6. Αρ. 19 του Ν. 4659/2020, όπως ισχύει: «Για την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, απαιτείται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α’ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α’ 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εξουσιοδότησης, εκδόθηκε η αριθ. 113573/28.12.2023 (ΦΕΚ Β ́7459/29.12.2023) κοινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω χρονικό διάστημα των ως άνω φορέων παρατάθηκε έως 31.12.2024.

1.7. Αρ. 18 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α ́134/31.7.21), όπως ισχύει: «1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα έως την 31η.12.2025. […].».

1.8. Αρ. 58 ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α ́ 91/13.04.2023): «1. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου στους φορείς του δημόσιου τομέα της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ή μεταξύ των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου διενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής, με κοινή απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26), δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι υφιστάμενες αποσπάσεις υπερβαίνουν το όριο του τρίτου εδαφίου, δεν επιτρέπεται νέα απόσπαση έως ότου ο αριθμός των υπαλλήλων που τελούν σε απόσπαση εναρμονίζεται προς το όριο του τρίτου εδαφίου. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων των Αρχών καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. 2. […] 3. […] 4.

Απαγορεύονται οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου, για οποιαδήποτε αιτία, προ της παρόδου τριών (3) ετών από τον διορισμό τους».

Οι διατάξεις του αρ. 58 του ν. 5043/2023 αφορούν στις κάτωθι Υπηρεσίες (αρ. 56 ν. 5043/2023): 

(α) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (β) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, (γ) Επιτροπή Ανταγωνισμού, (δ) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, (ε) Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, (στ) Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, (ζ) Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. (η) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Υπηρεσία τους για την ενημέρωσή τους για κάθε άλλη ειδική διάταξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στην διαδικασία της κινητικότητας.

2. Εκτός των προαναφερθέντων εξαιρέσεων – ειδικών ρυθμίσεων, υπενθυμίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο ΕΣΚ, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει:

2.1. Αρ. 4 του Ν. 4440/2016: «1. ( …)

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι: «α) Η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. (…) β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης: α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β` που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης – παραμεθορίου περιοχής».

2.2. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός α) της συμπλήρωσης διετίας ή της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής από τον διορισμό και β) της συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης, καθώς και από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης, εκκινεί από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ δεν αλλάζει η εργασιακή του σχέση (αρ. 2 παρ. 5 του ν. 4440/2016). Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται να μεταταχθούν μέσω του ΕΣΚ καλούνται να επιλέξουν θέσεις με την ίδια εργασιακή σχέση με αυτή που κατέχουν. Κατ ́ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 είναι δυνατή η επιλογή θέσεων δημοσίου δικαίου – μόνιμου προσωπικού από υπαλλήλους ΙΔΑΧ, αλλά η επιλογή τους είναι δυνατή μόνο εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οπότε δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης. Ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που επιλέγεται, μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

4. Σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου μετά από μετάταξη υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ. – ν. 3528/2007) σύμφωνα με τις οποίες «2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν».

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ειδικά σε ό,τι αφορά τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που κατέχουν οι υποψήφιοι, ότι βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 και των προαναφερομένων διατάξεων του αρ. 71 του Υ.Κ., απαιτείται εκ νέου η κρίση της συνάφειας αυτών από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας υποδοχής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, κατά το μέρος που οι τίτλοι αυτοί δεν αποτελούν τυπικό προσόν για τη συγκεκριμένη θέση, οπότε και αποτελούν κριτήριο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας. Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική προώθηση λόγω κτήσεως μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων των αρ. 80 και επ. του Υ. Κ. δεν απαιτείται κρίση συνάφειας, αλλά αρκεί η κατοχή του τίτλου ή διπλώματος αυτού και η προσκόμισή του στην Υπηρεσία.

5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 7 του Ν. 4440/2016, αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις πριν την πάροδο διετίας από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόμου. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας δεν δύναται και δεν έχει αρμοδιότητα να υποκαθιστά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού. Επιπλέον, η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε λανθασμένες απαντήσεις. Κατά συνέπεια, ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων που αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία μας, δεν θα απαντώνται. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού της Υπηρεσίας τους, η οποία, εφόσον αδυνατεί βάσει των οικείων διατάξεων και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών της Υπηρεσίας μας να επιληφθεί του θέματος, δύναται να υποβάλλει έγγραφο ερώτημα στην Υπηρεσία μας, θέτοντας αναλυτικά υπόψη μας τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά της υπόθεσης και διατυπώνοντας την άποψή της, προκειμένου να απαντήσουμε αρμοδίως.


ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα με Παρασκευή 09.30 – 14.30 στο 2314021737 & 6945184205, καθώς και στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο!

👉 Like και Follow στα Social Media του γραφείου μας για άμεση ενημέρωση!

Facebook: https://bit.ly/kentro-politi_fb

Instagram: https://bit.ly/kentro-politi